Dodatkowe możliwości pozyskania pieniędzy na rozpoczęcie własnej działalności

Dotacje dla firm rozpoczynających dopiero swoją działalność to nie tylko dotacje wypłacane ze środków unijnych i urzędów pracy. W chwili obecnej można bowiem jeszcze dodatkowo starać o uzyskanie wszelkiego rodzaju wsparcia zwrotnego. Maksymalnie jest to kwota 81.097,8 złotych, którą to można pozyskać w ramach niskooprocentowanej pożyczki zatytułowanej: Pierwszy biznes ? Wsparcie w starcie.

Pierwszy biznes ? Wsparcie na starcie

Dotacje dla firm rozpoczynających dopiero swoją działalność to nie tylko dotacje wypłacane ze środków unijnych i urzędów pracy

Autor zdjęcia: 401(K) 2013

Trudno nie zauważyć, że bezrobocie wśród absolwentów studiów wyższych to obecnie poważny problem. Aby więc wesprzeć młodych ludzi wchodzących dopiero na rynek pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zawiązało współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, tworząc rządowy program Pierwszy biznes ? Wsparcie na starcie. Dzięki temu programowi wiele osób może otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci preferencyjnych pożyczek.

Program skierowany jest dla chcących założyć własną firmę, w tym:

 • poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni wyższych w okresie czterdziestu ośmiu miesięcy od dnia otrzymania przez nich dyplomu,
 • osób bezrobotnych,
 • studentów ostatniego roku studiów wyższych.

W pierwszym etapie funkcjonowania programu, dofinansowanie udzielane na rozpoczęcie działalności gospodarczej uzyskać mogli jedynie mieszkańcy następujących województw:

 • małopolskiego,
 • mazowieckiego,
 • i świętokrzyskiego.

Jednak w chwili obecnej, od początku roku dotacje dla firm przyznawane są już na terenie całej Polski.

W ramach programu Wsparcie na starcie oferowane są także preferencyjne pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej . Należy tu spełnić jednak pewien warunek – owo stanowisko musi powstać w firmie, która wcześniej dostała dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach tego programu. Można więc stwierdzić, że jest to więc pewnego rodzaju bonusowa pomoc udzielana przez rząd.

Warunki Programu Wsparcie na Starcie

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej wypłacane ze środków rządkowych jest udzielane w formie pożyczki z atrakcyjnym, bardzo niskim oprocentowaniem wynoszącym zaledwie 0,69% rocznie. Warunki udzielanego w ten sposób wsparcia zdecydowanie różnią się od standardowych rynkowych rozwiązań.

Udzieloną pożyczkę należy spłacić w czasie siedmiu lat, przy czym przedsiębiorca może starać się o uzyskanie karencji w spłacie na okres jednego roku. Program Wsparcie na starcie zakłada, że maksymalna kwota udzielanego wsparcia to siedemdziesiąt tysięcy złotych przy czym dofinansowanie jest wypłacane dopiero w chwili, gdy działalność zostanie już zarejestrowana.

Dotacje dla firm udzielane w formie pożyczki na stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej wynoszą jednorazowo kwotę maksymalnie dwudziestu tysięcy złotych (więcej szczegółowych informacji pod linkiem: http://www.strategor.pl/). Środki te przyznaje się jednak nie wcześniej niż po pierwszym roku prowadzenia firmy. Warto tu podkreślić, że zatrudnienie osoby bezrobotnej skierowanego przez PUP wiąże się z dodatkową dużą korzyścią dla przedsiębiorcy, młody właściciel firmy może bowiem wówczas wystąpić o umorzenie pozostałej części pożyczki. Warunkami jednak są regularnie spłacane raty udzielonej pożyczki oraz utrzymanie utworzonego miejsca pracy przez minimum rok czasu.

Dofinansowanie ze środków rządowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej przedsiębiorca może uzyskać wtedy, jeśli wystawi weksel własny i uzyska poręczenie od dwóch osób fizycznych. Zdarzyć się może jednak, że w niektórych przypadkach może zdarzyć się konieczność ustanowienia dodatkowej formy zabezpieczenia.

Dodatkowym warunkiem jest również złożenie wniosku z dołączonym ogólnym biznes planem dla działalności.

Dofinansowanie dla nowo powstałych firm – umowa rządu i Banku Gospodarstwa Krajowego

Program Wsparcie na starcie powołany do życia został na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W ramach pierwszego etapu rozdysponowano kwotę 21,5 milionów złotych. Zarządcą programu Wsparcie na starcie jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który to wyznacza pośredników finansowych, którzy  udzielają przedsiębiorcom pożyczek (są to banki komercyjne i fundusze pożyczkowe).

Zasadniczą rolą pośredników jest dotarcie do studentów i absolwentów, którym potrzebne jest uzyskanie dofinansowania na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Do ich zadań należy ponadto:

 • obsługa pożyczek,
 • monitoring spłaty pożyczki,
 • windykacja nieuregulowanych należności z tytułu udzielonej pożyczki.

Do obowiązków spoczywających na Banku Gospodarstwa Krajowego należy:

 • nadzorowanie pośredników,
 • analizowanie wykonywanych operacji przeprowadzonych w ramach programu,
 • odpowiedzialność za sprawozdawczość,
 • umarzanie pożyczek przy spełnieniu określonych warunków.

Fundusze dla przedsiębiorczych kobiet

Warto również wspomnieć o tym, że 13 kwietnia tego roku został uruchomiony również specjalny fundusz przeznaczony dla kobiet, które prowadzą lub chcą dopiero założyć własną działalność gospodarczą. W tym wypadku dofinansowanie na firmę może wynieść od dwudziestu do czterdziestu tysięcy złotych, jednak nie może przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką. Kwota oprocentowania pożyczki jest bardzo atrakcyjna, wynosi ona bowiem tylko dwa procent w skali roku, przy czym może być ona spłacana przez okres nawet pięciu lat, wliczając w to również czas nieobowiązkowej karencji w spłacie, która może wynieść nawet rok czasu.